Mērķi un uzdevumi

 Pirmsskolas izglītības iestādes "Mārzemīte" vīzija, misija, mērķis, uzdevumi
 
Vīzija: Daudzveidīga, mūsdienu vajadzībām atbilstoša mājīga un inovatīva pirmsskolas izglītības iestāde ar profesionālu, progresīvu, saliedētu un jaunām idejām atvērtu darbinieku komandu, kas sagatavo bērnu pamatizglītības apguvei, rosinot izzināt, mācīties un darboties patstāvīgi drošā un dabai draudzīgā vidē.
 
Misija: Radīt bērniem draudzīgu, mērķtiecīgi veidotu, attīstošu, iekļaujošu un atbalstošu vidi, kurā profesionāla komanda, efektīvi sadarbojoties, palīdz attīstīt bērna vēlmi izzināt sevi un apkārtējo pasauli, individuālās spējas un prasmes, mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei un dzīvei mūsdienu mainīgajā vidē.
 
2020./2021. mācību gada mērķis: Vienots mācību un audzināšanas process, kurā bērns mācās iedziļinoties, praktiskā darbībā integrēti apgūst zināšanas, izpratni un pamatprasmes dažādās mācību jomās, attīsta caurviju prasmes, veido vērtībās balstītus ieradumus un par sasniegto rezultātu saņem atbalstošu un attīstošu atgriezenisko saiti. 
 
 Gada galvenie pedagoģiskie uzdevumi 2020./2021. mācību gadam
 

1.  Veikt sistemātisku bērna sasniegumu vērtēšanu, lai atbalstītu katra bērna mācības un personīgo izaugsmi.

 •  Atbilstoši vecumam bērnam ir skaidri saprotami sasniedzamie rezultāti un kritēriji darba veikšanai.
 • Tiek sniegts diferencēts atbalsts un atgriezeniskā saite.
 • Tiek identificēti nepieciešamie atbalsta pasākumi.
 • Summatīvo vērtēšanu veic elektroniskajā skolvadības sistēmā E – klase.

2. Turpināt īstenot  kompetenču pieejā balstītu mācību procesu, mērķtiecīgi atbalstot bērnu pašvadītu mācīšanos un sadarbības prasmes.

 • Mācību vide ir mainīga - pētīt, mācīties un radīt rosinoša, sasaistīta ar plānotajiem – bērnam sasniedzamajiem rezultātiem.
 • Mācību un sadzīves situācijās tiek integrētas caurviju prasmes, to  apguve un pielietošana.

3. Turpināt veidot bērnu ekoloģisko apziņu un uzvedību par dabu un tās resursiem, īstenojot Ekoskolas programmu “Ūdens”

 • Padziļināta bērnu interese par ūdens resursu taupīšanu un saglabāšanu.
 • Izpratne par ūdens piesārņojuma rašanos, tā ietekmi uz dzīvo un nedzīvo dabu.
 • Zināšanas par Baltijas jūru.
 •  Rotaļnodarbības  āra vidē. 

                                                 Audzināšanas uzdevumi 2020.- 2023. mācību gadam


 1.      Audzināšanas procesā veicināt izglītojamo izpratni par vērtībām un tikumiem, kā arī veidot un attīstīt vērtībās balstītus ieradumus.

 • · Bērni izprot vērtību un tikumu nozīmi, prot tos saskatīt ikdienas un daudzveidīgi modelētās mācību situācijās.
 • · Vērtībās balstītu ieradumu pielietošana  pirmsskolas ikdienā un pasākumos.
 • · Aktualizēta un atbalstīta pozitīvā uzvedība, mērķtiecīgi akcentējot vērtību – cilvēka cieņa un daba.
 • Personīgi nozīmīgas iesaistes veicināšana, svinot  svētkus visas dienas garumā grupas un ārpus grupas vidē, akcentējot vērtību – kultūra.

 2.    Pilnveidot izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālo kompetenci un paaugstināt atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā.

 • Izglītības kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji iestādē.
 • Pieredzes apmaiņa iestādes ietvaros un ārpus tās.

 3. Sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas, pieredzi, attīstot caurviju prasmes, mērķtiecīgi atbalstot pašvadītu mācīšanos un sadarbības prasmes.

 • · Individuālā pieeja izglītojamajiem, diferencējot mācību uzdevumus un atbalstu.
 • · Bērna novērtēšana atbilstoši bērnam izvirzītajam sasniedzamajam rezultātam, ņemot vērā bērna personīgos sasniegumus.
 • Nodarbību plānošana atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām.

4. Turpināt pilnveidot iestādes darbinieku un bērnu vecāku mērķtiecīgu sadarbību.

 • Atbalstoša, uz bērna mācīšanās un attīstības vajadzībām vērsta sadarbība, nodrošinot regulāru atgriezenisko saiti par bērna sniegumu un sasniegumiem.
 • Kopīgi pasākumi, izstādes, radošās darbnīcas, vecāku pēcpusdienas.
 • Sapulces, individuālas pārrunas, Atvērto durvju dienas.