Mērķi un uzdevumi

 Pirmsskolas izglītības iestādes "Mārzemīte" vīzija, misija, mērķis, uzdevumi
 
Vīzija: Daudzveidīga, mūsdienu vajadzībām atbilstoša mājīga un inovatīva pirmsskolas izglītības iestāde ar profesionālu, progresīvu, saliedētu un jaunām idejām atvērtu darbinieku komandu, kas sagatavo bērnu pamatizglītības apguvei, rosinot izzināt, mācīties un darboties patstāvīgi drošā un dabai draudzīgā vidē.
 
Misija: Radīt bērniem draudzīgu, mērķtiecīgi veidotu, attīstošu, iekļaujošu un atbalstošu vidi, kurā profesionāla komanda, efektīvi sadarbojoties, palīdz attīstīt bērna vēlmi izzināt sevi un apkārtējo pasauli, individuālās spējas un prasmes, mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei un dzīvei mūsdienu mainīgajā vidē.
 
2018/2019. mācību gada mērķis: Sekmēt bērnu vispusīgu un harmonisku attīstību, ievērojot bērna attīstības likumsakarības un vajadzības dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvē, balstoties uz labvēlīgas un pozitīvas attieksmes veidošanu un mācīšanu darot. 
 
 Gada galvenie pedagoģiskie uzdevumi 2018./2019. mācību gadam
 

1. Pakāpeniski īstenot un organizēt kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu, vispusīgai bērna personības attīstībai.

 • Īstenoti pasākumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei;
 • Pakāpeniska pāreja uz caurvijās balstītu mācību procesu;
 • Pakāpeniska pāreja uz nodarbību īstenošanu pa centriem.

2.Veidot pirmsskolas vecuma bērniem drošu, pieejamu, mērķtiecīgi iekārtotu, nepārtraukti mainīgu, uz attīstību virzītu, attiecīgā vecumposma prasībām atbilstošu, izglītojošu vidi īstenojot mācību un audzināšanas procesu, balstoties uz Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām.

 • Iekārtota uz bērnu attīstību vērsta vide;
 • Grupas vides iekārtošana pa centriem:
 • Atbalstīt bērna izvēli nodarbību laikā un aktivitāšu centros.

3. Turpināt veidot bērnu ekoloģisko apziņu un uzvedību, rosinot bērnu interesi par dabas un apkārtnes izzināšanu - bērnu aktīva pētniecības un praktiskā darbība apkārtējās dabas izzināšanai pastaigās un āra nodarbībās.

 • Rotaļnodarbību vadīšanā āra vidē;
 • Padziļināta bērnu interese par dabā notiekošajiem procesiem;
 • Aktīva bērnu pētnieciskā procesa darbība āra vidē.

 

                                                 Audzināšanas uzdevumi 2018.- 2021. mācību gadam


 1. Veicināt izglītojamā audzināšanas procesā būtiskāko tikumu (atbildība, centība, godīgums, laipnība, līdzcietība, savaldība, taisnīgums) izkopšanu, drošības un veselīga dzīvesveida izpratni un pielietošanu ikdienā.

Plānotais rezultāts:

 • Pozitīvas uzvedības aktualizēšana un atbalstīšana;
 • Tikumu izkopšana, izmantojot literāros darbus;
 • Tikumu izpratnes veidošanai izmantoto literāro darbu apkopošana;
 • Dalība veselības veicināšanas projektā “Veselīgs uzturs”.

 2. Veidot izpratni par piederību Latvijas valstij, audzināt cieņu pret valsts nacionālajām vērtībām, nodrošināt iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas un demokrātijas vērtības, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei.

Plānotais rezultāts:

 • Organizēti pasākumi izglītojamo patriotisma audzināšanā – valsts svētki, gadskārtu ieražu svētki;
 • Veidota kultūridentitāti attīstoša vide iestādē.

 3. Pilnveidot izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālo kompetenci un paaugstināt atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā.

Plānotais rezultāts:

 • Kursu, semināru, lekicju klausīšanās, līdzdalība;
 • Pieredzes apmaiņas braucieni.

4. Sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas, pieredzi, mērķtiecīgi attīstot domāšanas prasmes, radošumu un pašizpausmi.

Plānotais rezultāts:

 • Individuālā pieeja izglītojamajiem;
 • Bērna novērtēšana atbilstoši viņa prasmēm un  spējām;
 • Nodarbību plānošana atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām.

5.Turpināt pilnveidot iestādes darbinieku un bērnu vecāku mērķtiecīgu sadarbību.

Plānotais rezultāts:

 • Vecāku pēcpusdienas;
 • Sapulces;
 • Kopīgas izstādes, radošās darbnīcas, pasākumi;
 • Sportiskās aktivitātes ģimenēm;
 • Atvērto durvju dienas;
 • Individuālas parrunas par mācību procesa norisi un izglītojamā sasniegumiem.