Mērķi un uzdevumi

 Pirmsskolas izglītības iestādes "Mārzemīte" vīzija, misija, mērķis, uzdevumi
 
Vīzija: Daudzveidīga, mūsdienu vajadzībām atbilstoša mājīga un inovatīva pirmsskolas izglītības iestāde ar profesionālu, progresīvu, saliedētu un jaunām idejām atvērtu darbinieku komandu, kas sagatavo bērnu pamatizglītības apguvei, rosinot izzināt, mācīties un darboties patstāvīgi drošā un dabai draudzīgā vidē.
 
Misija: Radīt bērniem draudzīgu, mērķtiecīgi veidotu, attīstošu, iekļaujošu un atbalstošu vidi, kurā profesionāla komanda, efektīvi sadarbojoties, palīdz attīstīt bērna vēlmi izzināt sevi un apkārtējo pasauli, individuālās spējas un prasmes, mērķtiecīgi nodrošinot bērnam iespēju sagatavoties pamatizglītības apguvei un dzīvei mūsdienu mainīgajā vidē.
 
2023./2024. mācību gada mērķis: Vienots mācību un audzināšanas process, kurā bērns mācās iedziļinoties, praktiskā darbībā integrēti apgūst zināšanas, izpratni un pamatprasmes dažādās mācību jomās, attīsta caurviju prasmes, veido vērtībās balstītus ieradumus un par sasniegto rezultātu saņem atbalstošu un attīstošu atgriezenisko saiti. 
 
 Gada galvenie pedagoģiskie uzdevumi 2023./2024. mācību gadam
 

1. Atbalsts katra bērna izaugsmei:

 • Tiek veikta sistemātiska  ikmēneša bērnu sasniegumu vērtēšana ar mērķi uzlabot mācīšanu un mācīšanos;
 • Tiek diferencēta uzdevumu grūtības pakāpe, padziļinot zināšanas talantīgajiem bērniem, kā arī mērķtiecīgi apzinātas un koriģētas tās bērnu vajadzības, kuras kavē sasniegt viņa spējām atbilstošu mācību rezultātu;
 • Mērķtiecīga sadarbība ar Atbalsta komandu bērnu emocionālai, sociālajai un intelektuālai attīstības veicināšanai.

2. Atbalsts lasītprasmei – dodoties uz 1. klasi visi prot lasīt atbilstoši savam tempam un stilam.

 • Bērns secīgi – atbilstoši vecumam un savām spējām apgūst valodas mācību jomas sasniedzamos rezultātus;
 • Skolotājs, izmantojot daudzveidīgus materiālus un mācību metodes, piedāvā bērniem uzdevumus, kuri tieši vai pastarpināti veicina valodas mācību jomā sasniedzamo rezultātu apguvi;
 • Grupas vidē ir brīvi pieejami daudzveidīgi, vecumam atbilstoši materiāli, lasītprasmes ieinteresēšanai un apguvei;
 • Pieredzes apmaiņa pedagogu starpā par lasītprasmes veicināšanu.

3. Turpināt īstenot bērnu ekoloģisko apziņu un radīt vēlmi vērot, pētīt un izzināt vidi ap sevi, rīkoties saskaņā ar dabu un dabai draudzīgi:

 • Bērni izzina dabas ciklu, sekojot līdzi gadalaikiem un to nomaiņai;
 • Āra nodarbības tiek īstenotas visās mācību jomās ne retāk kā vienu reizi mēnesī;
 • Meklē risinājumus atbildīgai pieejamo resursu  lietošanai. 

 

                                                 Audzināšanas uzdevumi 2023.- 2026. mācību gadam


 1.      Audzināšanas procesā veicināt izglītojamo izpratni par vērtībām un tikumiem, kā arī veidot un attīstīt vērtībās balstītus ieradumus.

 • · Bērni izprot vērtību un tikumu nozīmi, prot tos saskatīt ikdienas un daudzveidīgi modelētās mācību situācijās.
 • · Vērtībās balstītu ieradumu pielietošana  pirmsskolas ikdienā un pasākumos.
 • · Aktualizēta un atbalstīta pozitīvā uzvedība, mērķtiecīgi akcentējot vērtību – cilvēka cieņa un daba.
 • Personīgi nozīmīgas iesaistes veicināšana, svinot  svētkus visas dienas garumā grupas un ārpus grupas vidē, akcentējot vērtību – kultūra.

 2.    Pilnveidot izglītības iestādes vadības un pedagogu profesionālo kompetenci un paaugstināt atbildību izglītības kvalitātes nodrošināšanā.

 • Izglītības kvalitatīvie un kvantitatīvie rādītāji iestādē.
 • Pieredzes apmaiņa iestādes ietvaros un ārpus tās.

 3. Sekmēt bērna personības apzināšanos un attīstību, ievērojot viņa vajadzības, intereses, spējas, pieredzi, attīstot caurviju prasmes, mērķtiecīgi atbalstot pašvadītu mācīšanos un sadarbības prasmes.

 • · Individuālā pieeja izglītojamajiem, diferencējot mācību uzdevumus un atbalstu.
 • · Bērna novērtēšana atbilstoši bērnam izvirzītajam sasniedzamajam rezultātam, ņemot vērā bērna personīgos sasniegumus.
 • Nodarbību plānošana atbilstoši bērnu interesēm un vajadzībām.

4. Turpināt pilnveidot iestādes darbinieku un bērnu vecāku mērķtiecīgu sadarbību.

 • Atbalstoša, uz bērna mācīšanās un attīstības vajadzībām vērsta sadarbība, nodrošinot regulāru atgriezenisko saiti par bērna sniegumu un sasniegumiem.
 • Kopīgi pasākumi, izstādes, radošās darbnīcas, vecāku pēcpusdienas.
 • Sapulces, individuālas pārrunas, Atvērto durvju dienas.