Jaunumi

Kārtība drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādē "Mārzemīte"

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Mārupē

27.08.2020.                                                                                     Nr.19/1-16.1/4

 

Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta

09.06.2020. noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi

Covid-19 infekcijas izplatības

ierobežošanai”25.punktu

 

I  Vispārīgi jautājumi

 

 1. Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Mārzemīte” (turpmāk tekstā – Iestāde) iekšējie noteikumi “Kārtība, kādā tiek nodrošinātas “COVID-19” infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādē “Mārzemīte” (turpmāk tekstā – Kārtība) nosaka Iestādes darba organizāciju  “Covid-19” infekcijas izplatības ierobežošanai Iestādē un rīcību, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Iestādē.
 2. Kārtības mērķis- pēc iespējas mazināt izglītojamo un darbinieku inficēšanās riskus, ievērojot  piesardzības pasākumu pamatprincipus-   informēšanu, distancēšanos, higiēnu, personas veselības stāvokļa uzraudzību.
 3. Kārtība  ir saistoša visiem Iestādes darbiniekiem, izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem (turpmāk tekstā - vecāki) un citām personām, kas apmeklē Iestādi.
 4. Par Kārtībā noteikto prasību izpildi Iestādē ir atbildīga iestādes medmāsa Sanita Elksne (turpmāk tekstā – atbildīgā persona). Ar atbildīgo personu var sazināties pa e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai tālruni 25723296. Atbildīgā persona koordinē Kārtībā noteikto prasību ieviešanu un uzraudzību.

II Informēšana un saziņa

 1. Apmeklētāju uzņemšana klātienē ir ierobežota. Jautājumu gadījumā sazināties elektroniski: e-pasts Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai telefoniski:
  • 5.1. iestādes kontakttālrunis -29156047;
  • 5.2. vadītāja -26343301;
  • 5.3. medmāsa- 25723296;
  • 5.4. sīkāka informācija Iestādes mājas lapā www.marzemite.lv sadaļā kontakti.
 2. Saziņā ar vecākiem tiek izmantota Skolvadības sistēma “E- klase”.
 3. Izglītojamo vecāki obligāti informē Iestādi par bērna prombūtnes iemeslu, paziņojot e-klasē vai pa Iestādes  kontakttālruni 29156047, nosūtot īsziņu.

III Distancēšanās un Iestādes darba organizācija

 1. No 2020.gada 1.septembra Iestāde atsāk darbību ierastajā režīmā, nodrošinot 12 grupu darbību  un izglītības procesu klātienē.
 2. Iestādē labi redzamā vietā ( pie vārtiem, ieejas/izejas durvīm) izvietota  informācija par piesardzības pasākumiem:
  • 9.1. brīdinājums, ka attiecīgajā vietā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes;
  • 9.2. grupas garderobē vienlaicīgi drīkst uzturēties ne vairāk kā 4 vecāki kopā ar saviem bērniem, ievērojot distancēšanos;
  • 9.3. ja grupas garderobē atrodas norādītais skaits vecāku, nākamajam ir jāpagaida aiz garderobes durvīm, ievērojot distancēšanos.
  • 9.4. brīdinājumu par divu metru distances ievērošanu starp pieaugušajiem;
  • 9.5. brīdinājums, ka aizliegts pārvietoties pa citām iestādes telpām un gaiteņiem.
 3. Iestādē nedrīkst atrasties personas, kurām ir noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.
 4. Lai novērstu izglītojamo un vecāku drūzmēšanos, bērnu atvešanai/aizvešanai no grupas/no iestādes:
  • 11.1. 1.stāva grupām (grupas “Magonītes”, “Āboliņi”, “Bitītes”, “Skudriņas”) noteikta   ieeja/izeja pa durvīm uz iekšpagalmu;
  • 11.2. pārējām grupām- izmantot tikai ēkas sānu ieejas/izejas durvis.
 5. Bērnu var atvest/izņemt no Iestādes tikai viens no vecākiem.
 6. Bērnu adaptācija notiek bez vecāku klātbūtnes grupā.
 7. Bērnu vecāki ieved savu bērnu garderobes telpā, palīdz viņam noģērbties, ielaiž pa grupas durvīm.
 8. Grupas garderobē vienlaicīgi drīkst uzturēties ne vairāk kā 4 vecāki kopā ar saviem bērniem, ievērojot distancēšanos.
 9. Ja grupas garderobē atrodas norādītais skaits vecāku, nākamajam ir jāpagaida aiz garderobes durvīm, ievērojot distancēšanos.
 10. Iestādes teritorijā un koplietošanas telpās ievērot distancēšanos, izvairīties no drūzmēšanās un pulcēšanās.
 11. Pedagogi strādā katrs savā grupā, nepieciešamības gadījumā vienas grupas pedagogs var aizvietot citas grupas pedagogu pēc sastādītā grafika.
 12. Iestāde pēc iespējas izglītojamo gultas izvieto, ievērojot principu “galva pret kājām”.
 13. Bērnu ēdināšana tiek organizēta, ņemot vērā  ieteikumus:
  • 20.1. trīsgadīgo bērnu grupām ēdināšana tiek  nodrošināta grupās;
  • 20.2. četru līdz sešu gadu audzēkņu grupām ēdināšana tiek nodrošināta ēdamzālē, divās maiņās, nodalot vienu grupu no otras ar divu metru distanci.
 14. Interešu izglītības pulciņu nodarbības notiek atbilstoši apstiprinātam  nodarbību sarakstam un laikiem, ņemot vērā Izglītības satura informācijas centra “Ieteikumi piesardzības pasākumiem interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanai”.
 15. Apmeklējot Iestādi, vecākiem un citām personām jānodezinficē rokas ar dezinfekcijas līdzekļiem, kas novietoti Iestādē- sānu ieeju mazajos vējtveros un visās grupās vai garderobēs pie ārdurvīm.
 16. Sekot, lai tiktu ievērota 2 m distance starp izglītojamo vecākiem un citām personām.
 17. Aizliegts pārvietoties pa citām iestādes telpām, gaiteņiem.
 18. Pēc izglītojamā izņemšanas, vecākam jāatstāj Iestādes teritorija, nedrīkst uzturēties bērnu laukumiņos un lietot rotaļu konstrukcijas.
 19. Apmeklētāji tiek reģistrēti apmeklētāju reģistrācijas žurnālā. Personas dati nepieciešamības gadījumā tiks izmantoti epidemioloģijas pasākumu nodrošināšanai- lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā.
 20. Nav pieļaujama citu, ar Iestādi nesaistītu personu klātbūtne Iestādes telpās un teritorijā.

IV Higiēnas prasību nodrošināšana

 1. Iestādes tehniskais personāls veic regulāru telpu uzkopšanu, nodrošinot:
  • 28.1. regulāru (ne retāk kā vienu reizi darba dienā) telpu mitro uzkopšanu — mazgāt grīdas, slaucīt putekļus, īpašu uzmanību pievēršot virsmu un priekšmetu tīrībai un dezinfekcijai, kuriem bieži pieskaras, piemēram, durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu roku balstus un atbalsta virsmas, virsmas tualetēs, ūdens krānus.
  • 28.2. sanitāro telpu un citu koplietošanas telpu uzkopšanu un dezinfekciju;
  • 28.3. regulāru atkritumu urnu iztukšošanu;
  • 28.4. pēc iespējas regulāru telpu vēdināšanu;
  • 28.5. tīrīšanas un dezinfekcijas līdzekļu un telpu uzkopšanas inventāra pieejamību.
 2. Izglītojamie bieži un rūpīgi mazgā rokas ar ūdeni un ziepēm, īpaši pirms un pēc ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma. Roku nosusināšanai lieto dvieļus atbilstoši individuālajam marķējumam.
 3. Iestādes darbinieki māca izglītojamajiem pareizi mazgāt rokas, ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk tekstā- SPKC) mājas lapā publicētos ieteikumus “Roku mazgāšana” u.c.
 4. Atrodoties Iestādē, jālieto maiņas apavi.
 5. Lai mazinātu inficēšanās riskus, nepieciešamības gadījumā tiek lietoti atbilstoši individuālās aizsardzības līdzekļi.
 6. Iestāde nodrošina visiem izglītojamajiem, darbiniekiem, izglītojamo vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem un citām personām iespēju ievērot roku higiēnu.
 7. Iestādes ieejas vējtveros un grupu garderobēs ir izvietoti 70 % spirtu saturošie roku dezinfekcijas līdzekļi apmeklētāju un vecāku roku dezinficēšanai.
 8. Iestādes darbinieki regulāri vēdina telpas (pirms izglītojamo ierašanās Iestādē, pirms un starp rotaļnodarbībām, dodoties pastaigā)
 9. Iestādes darbinieki lieto individuālus rakstāmpiederumus.
 10. Grupas telpās netiek izmantotas rotaļlietas, kuras nevar regulāri mazgāt ar mazgāšanas līdzekli (mīkstās rotaļlietas)
 11. Izglītojamie nedrīkst nest rotaļlietas no mājām.
 12. Iestāde neizmanto paklājus, spilvenus, sēžammaisus bērnu rotaļu zonā.
 13. Iestādes vadītāja vietnieks saimniecības jomā nodrošina regulāru dezinfekcijas līdzekļu un citu aizsardzības līdzekļu iegādi, pieejamību.

 

            V Rīcība, ja ir aizdomas vai tiek atklāts infekcijas gadījums Iestādē

 

 1. Ja izglītojamajam, atrodoties Iestāde, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), Iestāde:
  • 41.1. izolē izglītojamo atsevišķā telpā;
  • 41.2. ja nepieciešams, atbilstoši izglītojamā vecumam, nodrošina tā paša pieaugušā klātbūtni, kas kontaktējās ar izglītojamo pirms tam;
  • 41.3. lai novērstu inficēšanās risku, izglītojamais un darbinieks lieto sejas masku vai deguna un mutes aizsegu.
 2. Iestāde sazinās ar izglītojamā vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc izglītojamā.
 3. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu, izglītojamais tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Iestāde saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.
 4. Izglītojamā vecākiem nekavējoties jāinformē Iestādes administrācija, ja izglītojamam konstatēta Covid-19 infekcija vai bērns ir bijis tiešā kontaktā ar Covid-19 inficētu personu.
 5. Ja Iestādes darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbinieka pienākums ir:
  • 45.1. pārtraukt darba pienākumu veikšanu, doties mājās;
  • 45.2. telefoniski informēt iestādes vadītāju, sazināties ar ģimenes ārstu;
  • 45.3. ja ir iespējams kontakts ar citiem cilvēkiem iestādē vai citur, darbinieks lieto sejas masku vai mutes un deguna aizsegu;
  • 45.4. darbinieks var atgriezties darbā tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts ir noslēdzis darbnespējas lapu).
 6. Ja izglītojamajam vai darbiniekam konstatēti nopietni veselības traucējumi, tiek izsaukts Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.

VI Personas veselības stāvokļa uzraudzība

 

 1. Grupu skolotājas, sagaidot izglītojamo, veic vizuālu izglītojamā veselības stāvokļa novērtējumu, nekavējoties informē medmāsu, ja ir aizdomas par izglītojamā veselības stāvokļa pasliktināšanos.
 2. Iestādes medmāsa veic vizuālu  darbinieku veselības stāvokļa novērtējumu.   
 3. Pēc nepieciešamības Iestādes medmāsa mēra ķermeņa temperatūru ar bezkontakta tipa digitālo termometru izglītojamajiem vai darbiniekiem.
 4. Sekot savam veselības stāvoklim un nedoties uz Iestādi ar elpošanas ceļu infekcijas slimības pazīmēm (klepus, sāpes kaklā, paaugstināta ķermeņa temperatūra).
 5. Regulāri mazgāt rokas ar ziepēm (īpaši pirms ēdienreizēm, pēc tualetes apmeklējuma), pēc iespējas dezinficēt rokas.
 6. Iespēju robežās ievērot distanci un izvairīties no tuva kontakta ar citām personām (ieteikums-vismaz 2 metru distance).
 7. Darbiniekiem, kuri pieder Covid-19 infekcijas riska grupai, jāveic īpaši piesardzības pasākumi: sekot savam veselības stāvoklim, ārstēt hronisko slimību, lai novērstu slimības saasinājumus, ievērot profilakses pasākumus, nedoties uz Iestādi ar slimības pazīmēm.
 8. Iestādes darbiniekiem un izglītojamo vecākiem  ieteicams lejupielādēt aplikāciju “Apturi Covid”, kas dod iespēju ikvienam pēc iespējas ātrāk atklāt inficēšanas riskus, ja bijis ciešs kontakts ar Covid-19 pacientu un pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumu par laboratorisko izmeklēšanu un pašizolēšanos, kā arī iegūt rekomendācijas un informāciju tālākai rīcībai. Detalizētu informāciju par lietotni var iegūt, kā arī to var ērti lejuplādēt, apmeklējot mājas lapu https://www.apturicovid.lv
 9. Stingri jāievēro personas datu aizsardzība un aizliegts izplatīt informāciju par konkrētajiem ar Covid-19 inficētajiem izglītojamiem vai Iestādes darbiniekiem, ja tādi būs.

VII Individuālie profilakses pasākumi

 1. Iestāde informē darbiniekus, vecākus un citas personas par Covid-19 simptomiem un individuāliem profilakses pasākumiem drukātā veidā, nodrošinot šādas informācijas pieejamību:
  • 56.1. saslimstot ar akūtu elpceļu infekcijas slimību (paaugstināta temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, elpas trūkums) nekavējoties sazināties ar ārstu un nedoties uz darbu, izglītības iestādi, neapmeklēt sabiedriskas vietas, neizmantot sabiedrisko transportu un maksimāli ierobežot jebkādus kontaktus, lai neinficētu citus cilvēkus;
  • 56.2. novērsties nost no citiem cilvēkiem, kad klepo vai šķauda;
  • 56.3. neklepot un nešķaudīt citiem virsū. Klepojot un šķaudot, nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas;
  • 56.4. ja nav pieejamas vienreizlietojamās salvetes vai kabatlakatiņš, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā;
  • 56.5. neļaut, ka pašam šķauda vai klepo virsū (pēc iespējas ietverot ne mazāk kā divu metru distanci no slimajām personām);
  • 56.6. rūpīgi mazgāt rokas ar ziepēm pēc sabiedrisku vietu apmeklēšanas; ja nav iespējams nomazgāt rokas, izmantot spirtu saturošu roku dezinfekcijas līdzekli;
  • 56.7. atcerēties, ka skārienjutīgās ierīces, piemēram, viedtālruņu virsmas arī var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ ieteicams regulāri tās tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus;
  • 56.8. nepieskarties mutei, acīm vai degunam, kamēr nav nomazgātas rokas.

VIII Noslēguma jautājumi

 

 1. Kārtība ir spēkā no 2020.gada 1.septembra 2020./2021.mācību gada laikā.
 2. Kārtības ievērošana ir obligāta Iestādes darbiniekiem, izglītojamo vecākiem un citām personām, kas uzturas Iestādē.
 3. Grupu skolotāji iepazīstina izglītojamo vecākus ar Kārtību.
 4. Iestādes  darbinieki  un Izglītojamo vecāki iepazīstas ar Kārtību un apliecina to ar savu parakstu.
 5. Iestādes administrācija koordinē un uzrauga Kārtības prasību ievērošanu un izpildi.
 6. Kārtība izvietota Iestādē informatīvajos stendos un tīmekļvietnē www.marzemite.lv

vecāku un sabiedrības informēšanai.

Vadītāja                                                                                                              I. Celma

Saskaņots:  Mārupes novada Domes priekšsēdētāja vietniece

      

________________Līga Kadiģe

____.08.2020.

    

Saskaņots:  Mārupes novada Izglītības dienesta vadītāja

________________ Sarmīte Antiņa

___.08.2020.