Jaunumi

Lepojamies ar saviem kolēģiem

 

2020. gada decembrī noslēdzās Pierīgas pedagogu profesionālās meistarības konkurss "Iedvesmojies! Uzdrīksties! Dari!", kurā piedalījās seši mūsu pirmsskolas pedagogi, daloties pieredzē un prasmē demonstrēt trīs pedagogu sadarbību, īstenojot kompetenču pieeju pedagoģiskajā procesā. Trīs no pedagogiem – Lauma Stroža, Elita Else – Janele un Edgars Vanags  ir saņēmuši atzinību par veiksmīgu dalību konkursā! Kopā ar skolotājiem priecājamies par vērtēšanas protokolā uzteiktajām stiprajām pusēm:

  • Jēgpilni izvēlētās mācību metodes un darba formas-uzdevumu un aktivitāšu secība savstarpēji saistīta;
  • Ļoti veiksmīgi izvēlēta refleksija- izglītojamie skaidri un saprotami spēja izteikties par paveikto;
  • Veiksmīgs pedagogu komandas darbs.

Paldies skolotājiem par drosmi un uzdrīkstēšanos pieņemt izaicinājumus profesionālajā darbībā.

Visu kolēģu vārdā – no sirds apsveicam un priecājamies par jums.

Indra Pedece,

vadītājas vietniece izglītības jomā

Attēlā no kreisās puses- Arta Lēnerte-Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos, Vija Tomiņa- Pierīgas Izglītības, kultūras

un sporta pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos, Oļģerts Lejnieks- Pierīgas Izglītības, kultūras

un sporta pārvaldes priekšnieks, Lauma Stroža- PII ''Mārzemīte'' skolotāja logopēde, Ilze Celma- PII ''Mārzemīte'' vadītāja un Indra Pedece- PII ''Mārzemīte'' vadītājas vietniece izglītības jomā.